ID.PLAN

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

ID-PlAN (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คำนำ

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น ของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ครูจึ้งต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ (Individual Development Planning : IDP) เพื่อเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และ เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้ และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป

ลงชื่อ นางสาวฎายิน ลีลา

(นางสาวฎายิน ลีลา)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

บทนำ


1. ความเป็นมาและความสำคัญ

ID - Plan (Individual Development Plan ) เป็นแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความจำเป็นของหน่วยงานอย่างแท้จริง การจัดทำแผน ID Plan เป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ทำให้บุคลากรภายในโรงเรียน มีแผนพัฒนาตนเอง ทำให้ได้แนวทางสำหรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ บุคลากรในโรงเรียนเกิดความกระตือรือร้นใน การพัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมาย ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ อย่างเป็นระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

   1. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถหรือประสิทธิภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
   2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง รวมทั้งได้มีโอกาสในการเข้าอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
   3. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
   4. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเตรียมกำลังคนไว้สำหรับการขยายภารกิจของโรงเรียนในอนาคต

3. เป้าหมาย

   1. บุคลากรพัฒนาความสามารถหรือประสิทธิภาพของตนเองเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 100%
   2. บุคลากรพัฒนาตนเองโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
   3. พัฒนาและมุ่งประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญรวมทั้งความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรภายในโรงเรียน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1. ครูมีสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง
   2. โรงเรียนมีฐานข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อถือได้
   3. บุคลากรมีความก้าวหน้ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลในวิชาชีพและนำข้อมูลสารสนเทศ มาปรับและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแผนการพัฒนาตนเอง (ID-PlAN)

ข้อมูลส่วนตัว


   • ชื่อ – สกุล นางสาวฎายิน ลีลา
   • อายุ 43 ปี
   • อายุราชการ 19 ปี
   • คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
   • สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
   • เลขที่ตำแหน่ง 106467
   • สถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

   • ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
   • รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. 3 ขั้น XXX บาท
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   • วันที่เข้ารับราชการ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ (IP PLAN)


วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล

.

“เรียนรู้ตลอดชีวิต

คิดอย่างสร้างสรรค์

ก้าวทันลูกศิษย์ตัวน้อย”

.

-ครูฎายิน ลีลา-


เป้าหมายในการทำงาน/พันธกิจ

งานหน้าที่การสอน

ทำการสอนรายวิชา

    1. รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    2. รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง 30242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    3. รายวิชา การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว ง 30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    4. รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง 30244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    5. รายวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ ง 30245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    6. รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30456 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    7. งานกิจกรรมชุมนุมถ่ายภาพ

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ง30242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   1. ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดทำคำอธิบายรายวิชา
   2. กำหนดหน่วยการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
   3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
   4. จัดทำสื่อ ICT และรายงานผลการพัฒนาสื่อ
   5. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ง30242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังจากสอนครบทุกหน่วยการเรียนรู้
   6. แก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและรายงานผลการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง/ภาคเรียน
   7. จัดทำ Social Network ประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้ หรือสื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย
   8. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาอาชีพ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภาค
     • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 65 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.4-ม.6 ระดับสมพ.28 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
      • นายธนาธิป จอมเกาะ ม.6/3
      • นายสุทธินันท์ แดงบุญเรือง ม.6/4
     • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 65 สร้างเกมสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ระดับสมพ.28 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
      • นายนิติ สิงห์สิทธิ์ ม.4/3
      • นายเมธี สุวรรณสิงห์ ม.4/3

รายวิชาการผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

   1. ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดทำคำอธิบายรายวิชา
   2. กำหนดหน่วยการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
   3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
   4. จัดทำสื่อ ICT และรายงานผลการพัฒนาสื่อ
   5. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังจากสอนครบทุกหน่วยการเรียนรู้
   6. แก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและรายงานผลการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง/ภาคเรียน
   7. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาอาชีพ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภาค
     • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 65 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ระดับสมพ.28 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
      • นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.4/4
      • นายพีระวัติ อุตมะ ม.4/3
     • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 65 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ระดับสมพ.28 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
      • นายธนภัทร ภิรมย์ ม.5/1
      • นายพีระวัตร ธรรมวัตร ม.5/1
      • นายสมรักษ์ วรรณวงษ์ ม.5/1
      • นายศตคุณ สืบสา ม.5/1
      • นางสาวณัฐริกา โคตรอาษา ม.5/1

รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   1. ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดทำคำอธิบายรายวิชา
   2. กำหนดหน่วยการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
   3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
   4. จัดทำสื่อ ICT และรายงานผลการพัฒนาสื่อ
   5. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง30246ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังจากสอนครบทุกหน่วยการเรียนรู้
   6. แก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและรายงานผลการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง/ภาคเรียน
   7. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาอาชีพ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับภาค
     • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 65 โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
       • นายฉลองบุญ อรัญ ม.6/4
       • นายสุทธินันท์ แดงบุญเรือง ม.6/4
       • นางสาวปวีณา พนัส ม.6/4
       • http://swsk.ac.th/2018/?page_id=1451

กิจกรรมชุมนุมถ่ายภาพ ม.ปลาย

   1. การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
   2. การดูแลรักษาอุปกรณถ่ายภาพ
   3. การถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เก่ง)

    1. นักเรียน มีระดับผลการเรียน (K) เกรด 3 – 4 คิดเป็นร้อยละ 80
    2. นักเรียน มีผลการเรียนปลอด 0 , ร , มส.

ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ดี)

    1. นักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
     • อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80
     • อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 15
     • อยู่ในระดับ พอใช้ ร้อยละ 5
     • อยู่ในระดับ ปรับปรุง ร้อยละ 0
    2. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ (A)
     • อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80
     • อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 15
     • อยู่ในระดับ พอใช้ ร้อยละ 5
     • อยู่ในระดับ ปรับปรุง ร้อยละ 0

ด้านทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (มีความสุข)

    1. นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (P)
     • อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80
     • อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 15
     • อยู่ในระดับ พอใช้ ร้อยละ 5
     • อยู่ในระดับ ปรับปรุง ร้อยละ 0

ด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

    1. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ (A)
     • อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80
     • อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 15
     • อยู่ในระดับ พอใช้ ร้อยละ 5
     • อยู่ในระดับ ปรับปรุง ร้อยละ 0

ด้านสมรรถนะสำคัญ 5 สมรรถนะ (ตามหลักสูตรฯ 2551) ได้แก่

    1. ความสามารถในการสื่อสาร อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80
    2. ความสามารถในการคิด อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80
    3. ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80
    4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80
    5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 80

งานสนับสนุนตามคำสั่งแม่บท

ฝ่ายวิชาการ

  1. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
    • เขียนโครงการเสนอจัดเช่า จัดซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
    • ดำเนินการจัดเช่า ซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
    • ดำเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เพื่อให้บริการภายในโรงเรียน
    • จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน www.swsk.ac.th เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
    • จัดทำ Fanpage ของโรงเรียน : https://www.facebook.com/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet
    • จัดทำเว็บไซต์รับสมัครนักเรียนใหม่ : https://sites.google.com/site/swsk2018
    • ดำเนินการจด Domain name และชำระค่าบริการทุกปี
    • ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
    • ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
    • ให้บริการปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

  1. งานครูที่ปรึกษา
    • จัดทำแผนพัฒนาผู้เรียนในคาบเรียนแนะแนว จำนวน 40 สัปดาห์/ปีการศึกษา
    • เยี่ยมบ้าน(หอพัก)นักเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
    • สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและมีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
  2. งานเวรยาม
    • ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ห้องคอมพิวเตอร์ 1 วันเสาร์-อาทิตย์
    • ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ห้องธุรการ ในระหว่างปิดภาคเรียน


งานประกันคุณภาพ

มาตรฐานที่ 6

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ส่งเสริม สนับสนุนโดยสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและมีคุณลักษณะตามแต่ละตัวบ่งชี้