เยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4

เยี่ยมชมการจัดเรียนการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

นิเทศการสอน

โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เยี่ยมเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1