การพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิพากย์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ จำนวน 16 ชั่วโมง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562"

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยตุง จำนวน 16 ชั่วโมง วิทยากร ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 26 มีนาคม 2561

อบรมครูห้องเรียนพิเศษ สสวท.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 17-19 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

อบรมการเขียนแผนงานโครงงาน

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กางานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดการอบรมการเขียนแผนงานโครงงานให้แก่หัวหน้ากลุามสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและผู้เกี่ยวข้อ ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 5 มีนาคม 2559

อบรม TEPE online

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (Teachers and Education Personnel Enhancement based on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จาก www.tepeonline.org