ผลงาน/รางวัล

นางสาวฎายิน ลีลา ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงาน/รางวัล

ภาพกิจกรรม

รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่าย Bike for DAD ประเภท ทิวทัศน์รายทางเลิศ ชื่อภาพ พสกนิกรรวมใจ

เข้ารับรางวัลจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณโรงแรมรอยัลพาเลส กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/dayinleela/ ผลการประกวด : http://rpst.or.th/bikefordad2015/public/index/prize/id/scenery

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จำนวน 8 ชั่วโมง วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี"

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 จำนวน 16 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

วิทยากรอบรมการจัดทำภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จ.ศรีสะเกษ

วิทยากรอบรม Logbook ให้ครู PLC ม.1

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 จำนวน 11 คน เวลา 1 ชั่วโมง