ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

    • รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ว30210 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    • รายวิชา สร้างเกมสร้างสรรค์ ว30211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    • รายวิชา การผลิตสื่อดิจิตัล ว30212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    • รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ว30213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    • รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง30245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    • รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    • ชุมนุมถ่ายภาพ
    • ผลงานนักเรียน