ประวัติส่วนตัว

DAYIN LEELA

ประวัติส่วนตัว

   • เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2517

ประวัติการศึกษา

   • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
   • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
   • ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
   • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

   • พ.ศ. 2541 บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
     • ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
     • ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4
   • พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน รับราชการที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
     • ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5
     • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
     • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษา 2562

ปฏิบัติงานอื่น

ผลงาน

email :

website :