การสอนซ่อมเสริม-สอนเสริม

การสอนซ่อมเสริม-การสอนเสริม

นักเรียนที่สนใจในเรื่องต่างๆ เช่น การถ่ายภาพ การผลิตวิดีทัศน์ การตัดต่อภาพยนตร์ การทำหนังสั้น การทำเกม