Shape Tween

Shape Tween เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุ เช่น รูปร่าง ขนาด สี การเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถทำได้โดย

    • เปิดชิ้นงานใหม่ขึ้นมา
    • วาดภาพ 1 ภาพ
    • ที่เฟรมที่ 1 คลิ๊กเม้าส์ขวา เลือก Creat Shape Tween (สีในเฟรมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว)
    • ที่เฟรมสุดท้าย คลิ๊กเม้าส์ขวา เลือก Insert Keyframe
    • วาดภาพใหม่ขึ้นมา
    • ลบภาพเดิมออกไป
    • ชมงานได้ด้วยคำสั่ง Control / Play หรือกดปุ่ม Enter
    • ทดสอบชมงานได้ด้วยคำสั่ง Control / Test หรือกดปุ่ม Ctrl+Enter