การเปิดไฟล์งานใหม่

การเปิดไฟล์งานใหม่

        • เมื่อเปิดโปรแกรมใหม่แล้ว สามารถเปิดไฟล์งานใหม่ได้ที่เมนู Create New
        • เลือก ActionScript 2.0