โครงงานคอมพิวเตอร์

รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30246

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุป เกี่ยวกับความหมาย ประเภท คุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามหลักการทำโครงงาน ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

ฝึกปฏิบัติทำโครงงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการทำโครงงาน โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีการ บูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หรือความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ


คะแนนและการตัดสินผลการเรียน | การตัดสินผลการเรียน (คะแนนรวมทั้งภาคเรียน เต็ม 100 คะแนน)

  • ระหว่างภาค 70 คะแนน (ชิ้นงาน/สมุด)
   • สมุดจดงาน 5 คะแนน
   • งานชิ้นที่ 1 บันทึกลงสมุด (5 คะแนน )
   • งานชิ้นที่ 2 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงงาน (5 คะแนน )
   • งานชิ้นที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร์ (55 คะแนน)
    • พัฒนาการในการทำงาน
    • รูปเล่มโครงงาน
    • ชิ้นงาน
     • ชิ้นงาน (cd/dvd/ชิ้นงาน)
     • หากมีสื่อการเรียนการสอนต้องมีคู่มือการใช้สื่อด้วย
  • กลางภาค 10 คะแนน
   • ปรนัย 7 คะแนน
   • อัตนัย 3 คะแนน
  • ปลายภาค 20 คะแนน
   • ปรนัย 14 คะแนน
   • อัตนัย 6 คะแนน


  • 80-100 คะแนน ผลการเรียน 4
  • 75-79 คะแนน ผลการเรียน 3.5
  • 70-74 คะแนน ผลการเรียน 3
  • 65-69 คะแนน ผลการเรียน 2.5
  • 60-64 คะแนน ผลการเรียน 2
  • 55-59 คะแนน ผลการเรียน 1.5
  • 50-54 คะแนน ผลการเรียน 1
  • 0-49 คะแนน ผลการเรียน 0
  • ส่งงานไม่ถึง 70% ของชิ้นงานทั้งหมด/ไม่เข้าสอบปลายภาคเรียนโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ผลการเรียน ร
  • มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ผลการเรียน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ)

เช็คเวลาเรียน / เช็คงาน

ชิ้นงาน ส่งไม่เกิน 24 กุมภาพันธ์ 2563

1. รูปเล่มโครงงาน

2. ชิ้นงาน / สื่อ

3. เว็บไซต์นำเสนอผลงานโครงงานเกิดจาก...

ปัญหา

ครูขี้เกียจ

   • ครูขี้เกียจเจาะกระดาษคำตอบ ตรวจข้อสอบ เก็บคะแนนทีละคน
   • ครูแก้ปัญหาด้วยการใช้ Application Zipgrade ของโทรศัพท์มือถือในการตรวจกระดาษคำตอบและเก็บคะแนนได้ในเวลา 1 นาที
   • สแกนปุ๊บ เก็บคะแนนปั๊บ นักเรียนรู้ผลปุ๊บปั๊บ ชีวิต ดี๊ ดี...

ครูขี้เกียจอีกแล้ว / ไม่ชอบทำงานเอกสาร

   • ครูขี้เกียจและไม่ชอบทำเอกสารด้วยมือ ไม่ชอบกรอกคะแนนด้วยมือ
   • ครูทำคะแนนและ ปพ. ด้วยโปรแกรม excel แค่กรอกคะแนน โปรแกรมจะลิงก์ให้ทุกหน้า เสร็จแล้ว print เล่มส่งได้เลย

นักเรียนเสียเวลา

   • นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ทีละคน โดยเขียนลงในกระดาษ
   • ครูเก็บสถิติโดยการนับจำนวน เสียเวลามาก/ขี้เกียจนับด้วย
   • ใช้ QR Code สแกนเพื่อลงชื่อเข้าใช้
    • เก็บสถิติบันทึกลงโปรแกรมโดยไม่ต้องนับ
    • ครูก็อปปี้ข้อมูลออกมาทำแบบรายงานได้เลย
    • นักเรียนใช้เวลาลงชื่อไม่ถึง 1 วินาที


ความอยากรู้ / อยากทำ / อยากเอาชนะ

  • อยากทำโปรแกรมนี้ให้ได้
  • อยากทำโปสเตอร์แบนี้ให้ได้
  • อยากทำ CAI แบบนี้
  • อยากทำเกมแบบนี้
  • อยากทำ font แบบนี้
   • ครูใช้โปรแกรมทำฟอนต์ ชื่อ FonLab ค่ะ
   • ตัวอย่าง font ที่ครูทำ เพราะครูอยากเอาชนะ http://www.f0nt.com/author/dontworry
   • ฟอนต์ ดีดินยา11 ถูกนำไปใช้เยอะมาก http://www.f0nt.com/release/ddinya11
   • ฟอนต์ขี้เหร่และทำแบบกากมากสำหรับครู แต่หนังเรื่อง "รักจัง" เอาไปใช้เสยยยย.....


โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์

หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุก ๆ สาขาวิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และลักษณะของประโยชน์หรือผลงานที่ได้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ

    1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)
    2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
    3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment)
    4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application)
    5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบ Online ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้

โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาชีพอื่น ๆ ฯลฯ โดยนักเรียนอาจคัดเลือกหัวข้อที่นักเรียนทั่วไปที่ทำความเข้าใจยาก มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมสอนวิธีการใช้งาน ระบบสุริยะจักรวาล โปรแกรมแบบทดสอบวิชาต่าง ๆ

2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลผลภาษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้งานในงานพิมพ์ต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปได้โดยง่าย ซึ่งรูปที่ได้สามารถนำไปใช้งานต่าง ๆ ได้มากมาย สำหรับซอฟต์แวร์ช่วยในการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ ใช้สำหรับช่วยในการออกแบบสิ่งของต่าง ๆ เช่น โปรแกรมประเภท 3D

3. โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี (Theory Experiment)

เป็นโครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา แล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจำลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสมการ สูตร หรือคำอธิบายก็ได้ พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการจำลองทฤษฎีด้วยคอมพิวเตอร์ การทำโครงงานประเภทนี้มีจุดสำคัญอยู่ที่ผู้ทำต้องมีความรู้เรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่าง เช่น การทดลองเรื่องการไหลของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาอโรวาน่า ทฤษฎีการแบ่งแยกดีเอ็นเอ เป็นต้น

4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application)

เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี ซอฟต์แวร์สำหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น โครงงานงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสร้างใหม่หรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้ โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้น ๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทำงานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้นักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้วิธีทางวิศวกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการพัฒนาด้วย

5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคำนวณเลข ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจเก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วไปและนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้ป็นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่าง ๆ

งานชิ้นที่ 1

 • ให้นักเรียนสืบค้นและบันทึกลงสมุด
 • ส่งงานท้ายคาบเรียน
 • สืบค้นเรื่องต่อไปนี้
   1. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
   2. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
   3. นักเรียนจะเลือกทำโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
   4. อธิบายโครงงานที่จะจัดทำคร่าวๆ
     • ตั้งชื่อโครงงานคร่าวๆ
     • เนื้อหาเกี่ยวกับอะไร อธิบายโดยละเอียด เช่น
       • ทำบ้านแห่งอนาคต ที่มีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และแอพจากโทรศัพท์ เข้าบ้านเซนเซอร์ตรวจจับเจอเราไฟจะติดเองอัตโนมัติ เป็นต้น
     • ใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์แบบใด เช่น
       • ทำเว็บไซต์
       • ทำคลิปสาธิต
       • เขียนโปรแกรม
       • ทำหนังสั้น
       • ทำนิทาน
       • ทำอนิเมชั่น

แบบขอจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงงาน

     • ตั้งชื่อด้วยภาษาไทย ให้สอดคล้องกับผลงาน
     • โครงงานประเภท........(ใส่ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์)...........
     • เช่น เว็บไซต์เรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. ประเภทผลงาน

     • ระบุประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ที่เลือก เช่น เว็บไซต์ วิดีทัศน์ เขียนโปรแกรม เป็นต้น

3. ชื่อผู้ทำโครงงานคอมพิวเตอร์

     • กลุ่มละ 2 คน

4. ชื่อที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์

     • 2-3 คน โดยมี
      1. นางสาวฎายิน ลีลา ครู
      2. ............................ ..................
      3. ............................ ..................

5. ที่มา / ปัญหา / ความต้องการ ของโครงงาน (เขียน 2-3 ย่อหน้า)

     • ระบุให้ชัดเจนว่า...
      • ที่มาของโครงงานนี้ ทำไมเลือกทำเรื่องนีั
      • ทำเพื่อแก้ปัญหาอะไร เป็นส่วนที่เริ่มต้นบอกถึงสาเหตุว่าอยากทำอะไรทำไมถึงเลือกทำงานนี้
      • ทำไปเพื่ออะไร โดยนักเรียนต้องคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ (ชอบอะไร ถนัดอะไร)
      • ต้องการให้เกิดอะไรกับโครงงานนี้ เช่น ความสนุก การตระหนักถึง ได้ความรู้ เป็นต้น

6. คุณสมบัติ / คุณลักษณะเฉพาะของผลงาน

     • ระบุลักษณะผลงานคิดขึ้นใหม่ หรือดัดแปลงมา ดีหรือแปลกกว่าของเดิมที่มีอยู่ อย่างไร ซึ่งอาจจะบ่งบอกถึงแนวความคิด ความแปลกใหม่ การใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญา มาประยุกต์ใช้
     • หนังสั้น วิดีทัศน์ โปรแกรมสำเร็จรูป หนังสือการ์ตูน เขียนโปรแกรม ฯลฯ

7. เอกสาร / ทฤษฎี / แหล่งเรียนรู้ (เขียนบรรยาย)

     • ส่วนนี้จะไปปรากฏแบบละเอียดในบทที่ 2 ซึ่งเป็นบทที่มีเนื้อหามากที่สุด
     • ให้เขียนแยกเป็น 2 ส่วน ค่ะ
       • ด้านเนื้อหาที่เลือกทำ
         • การย้อมสี เทคนิคการเล่นฟุตซอล การควบคุมระบบรดน้ำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
       • ด้านที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
         • การเขียนโปรแกรม การสร้างเว็บไซต์ การผลิตวิดีทัศน์ การถ่ายภาพ การทำกราฟิก
     • การค้นหาเนื้อหา ทฤษฎี หลักวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์ กำหนดขอบข่าย เฉพาะเรื่อง หรือหัวเรื่อง ระบุชื่อเว็บไซต์ หรือกรณีสื่อสิ่งพิมพ์ให้ถ่ายเอกสารแนบ
     • การเขียนส่งครั้งนี้ ให้เขียนเฉพาะหัวข้อและรายละเอียดแบบย่อ

8. วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณที่ใช้

     • ระบุชนิด จำนวน ราคา (ประมาณ) วัสดุอุปกรณ์ ที่จะใช้ปฏิบัติงาน
     • วัสดุ/อุปกรณ์ใดที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องระบุราคา
     • วัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องซื้อใหม่ ให้ระบุราคาด้วย
     • อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น กล้อง คอมพิวเตอร์ ขาตั้ง
     • อุปกรณ์ด้านเนื้อหา เช่น ลูกฟุตซอล รองเท้า ท่อ PVC สีย้อมผ้า สมุนไพร
     • อุปกรณ์ด้านรูปเล่ม เช่น กระดาษ ปก เข้าเล่ม

9. วิธีการและขั้นตอนการทำงาน

     • การวางแผนการทำงาน ลำดับขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ สถานที่ดำเนินการ
     • ตั้งการเลือกเลือกเรื่องโครงงาน การขอเสนอจัดทำ ระบุการทำงานตั้งแต่ต้นจนนำเสนอ และส่งโครงงาน

10. ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน

     • โครงงานที่ทำใช้แก้ปัญหาได้ขนาดไหน และทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง เกี่ยวกับตัวผลงาน กระบวนการการทำงาน
     • ส่วนนี้จะมาจากที่มาของโครงงาน
     • เพิ่มเติมคือ สิ่งที่ผู้จัดทำจะได้รับประโยชน์จากการทำโครงงานนี้
       • ได้รู้จักวิธีการทำโครงงาน
       • ได้รู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จัดทำ
       • ได้รู้เกี่ยวกับการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ในเรื่องที่เราจัดทำ เช่น การตัดต่อ การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ เป็นต้น

11. พิมพ์ข้อมูลบนกระดาษ A4

     • ตัวหนังสือ TH Saraban ขนาด 16
     • เว้นบรรทัดระยะปกติ


ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

 1. เลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่สนใจ
 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูล
 3. เค้าโครงของโครงงาน
 4. ลงมือทำโครงงาน
 5. การเขียนรายงาน
 6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน

รูปแบบการจัดทำรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์

2561-รูปแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท.pdf