เขียนโปรแกรมเบื้องต้น

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง 30245

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อดีและข้อด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน ๕ ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ ในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


คะแนนและการตัดสินผลการเรียน | การตัดสินผลการเรียน (คะแนนรวมทั้งภาคเรียน เต็ม 100 คะแนน)

  • ระหว่างภาค 70 คะแนน (ชิ้นงาน/สมุด)
   • สมุด - 3 คะแนน
   • งานชิ้นที่ 1 - 8 คะแนน
   • งานชิ้นที่ 2 - 12 คะแนน
   • งานชิ้นที่ 3 - 20 คะแนน
   • งานชิ้นที่ 4 - 27 คะแนน
  • กลางภาค 10 คะแนน
   • ปรนัย 7 คะแนน
   • อัตนัย 3 คะแนน
  • ปลายภาค 20 คะแนน
   • ปรนัย 14 คะแนน
   • อัตนัย 6 คะแนน
  • 80-100 คะแนน ผลการเรียน 4
  • 75-79 คะแนน ผลการเรียน 3.5
  • 70-74 คะแนน ผลการเรียน 3
  • 65-69 คะแนน ผลการเรียน 2.5
  • 60-64 คะแนน ผลการเรียน 2
  • 55-59 คะแนน ผลการเรียน 1.5
  • 50-54 คะแนน ผลการเรียน 1
  • 0-49 คะแนน ผลการเรียน 0
  • ส่งงานไม่ถึง 70% ของชิ้นงานทั้งหมด/ไม่เข้าสอบปลายภาคเรียนโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ผลการเรียน ร
  • มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ผลการเรียน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ)

เวลาเรียน/ชิ้นงาน
ส่งงาน "เกมเพื่อการศึกษา" ที่นี่


หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วางแผน (2 คาบ)

   • วางแผนเกมและรายละเอียดทั้งหมด
   • กำหนดเนื้อเรื่องของเกม
   • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสาระฯ อายุ ระดับชั้น อาชีพ
   • กำหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น เนื้อเรื่องของเกม ด่าน กติกาการเล่น วิธีการเล่น
   • เขียน story board ของเกมทั้งหมด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ออกแบบ (4 คาบ)

   • ออกแบบเกมและรายละเอียดทั้งหมด เช่น เนื้อเรื่องของเกม ด่าน กติกาการเล่น วิธีการเล่น
   • ออกแบบตัวละคร ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉากอื่นๆ

หน่วนการเรียนรู้ที่ 3 สร้าง (22 คาบ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทดลอง (4 คาบ)

   • ....

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปรับปรุง (4 คาบ)

   • ....

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 นำเสนอ (2 คาบ)

   • ...

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สรุป (2 คาบ)

   • ...

งานชิ้นที่ 1 วางแผน/ออกแบบเกมเพื่อการศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2

 • ให้นักเรียนจับคู่เพื่อทำงาน
 • ออกแบบเกมเพื่อการศึกษา
   • ตั้งชื่อเกม ให้น่าสนใจ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
    • หากตั้งชื่อเกมเป็นภาษาอังกฤษ ให้มีชื่อภาษาไทยกำกับด้วย
   • วาดภาพ interface ของเกม
    • บนกระดาษ
    • ใช้โปรแกรมตามถนัด และส่งไฟล์ .jpg (ส่งไฟล์งานไม่เกินคาบเรียนถัดไป)
   • เขียนบรรยายเกม
   • อธิบายวิธีการเล่น
   • กฏ กติกา คะแนน ชีวิต เวลา ด่าน โบนัส ฯลฯ
   • เกมนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ...
    • เรื่องใด
    • กลุ่มสาระการเรียนรู้ (หากไม่มีกลุ่มใดก็ไม่ต้องเขียนมา)
    • เหมาะกับใคร เช่น อายุ ระดับชั้น อาชีพ ฯลฯ
 • ส่งงานท้ายคาบ
 • ตั้งชื่อไฟล์งานว่า 62601_work1_ชื่อจริงสมาชิกทั้งกลุ่มเขียนต่อกัน
   • หากมีหลายไฟล์ ใส่ -1,-2 ไปเรื่อยๆ เช่น
   • 62601_work1_ณัฐธิติกรณ์-1
   • 62601_work1_ณัฐธิติกรณ์-2
   • 62601_work1_ณัฐธิติกรณ์-3
 • ส่งงานที่ : https://forms.gle/QbZFVQj4VbFQjK7dA
 • เช็คงาน : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KsznMECkgD9jcR_-X6SvQ7oNOvTV8-Cxn8MzpaNf11k/edit?usp=sharing
 • เช็คชื่อไฟล์งาน : https://drive.google.com/drive/folders/0B1jLUGEBHzIifmMtU1pobFJpS2M0RU40STJ3SldaMXhOcVZ1cjBaVUZRRmRHMG1SbGtaWUk?usp=sharing


งานชิ้นที่ 2 ออกแบบรายละเอียด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2


ตัวอย่างชิ้นงานออกแบบเกมเพื่อการศึกษา

ภาพทุกภาพควรใส่ลายน้ำด้วยชื่อตนเอง (โปรแกรม photoscape)