หน่วยที่ 7 : ลดชีวิต

หน่วยที่ 7 : ลดชีวิต

การลดชีวิตเมื่อถูก monster ชน player กลับไปจุดเริ่มต้น

 • สร้างตัวแปรเก็บค่าชีวิต (ในที่นี้จะตั้งชื่อว่า ตัวแปร Live) โดยให้เริ่มต้นที่ 3 หรือ 5 ชีวิต ตามที่ออกแบบเกมไว้

 • สร้าง text เพื่อให้ค่าจากตัวแปร Live แสดงผลออกมาที่ txLive

 • เมื่อ monster ชนหรือยิง player

  • จะลดค่าชีวิตจากตัวแปร Live ครั้งละ 1

  • จะแสดงผลที่ txLive

  • monster จะถูกทำลายไป (Destroy)

  • player กระพริบ (flash-ต้องเพิ่ม behaviors ของ player ด้วยนะคะ)

  • player กลับไปที่จุดเริ่มต้นที่วางเอาไว้ (set position)

 • ให้เพิ่ม TEXT ขึ้นมาเพื่อให้แสดงผลจากตัวแปร Live

 • ไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้ค่ะ ใช้วิธี Clone

 • คลิกขวาที่ต้นฉบับที่เราต้องการโคลน เลือก Clone object type

 • คลิกซ้าย เพื่อวาง object ในตำแหน่งที่เราต้องการ

 • เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น txLive

 • ในช่อง text ให้ใส่ค่าชีวิตที่เราให้ player ในตัวอย่างจะให้ 3 ชีวิต

 • ปรับสีของอักษรให้แตกต่างจากคะแนน

 • จัดวางอักษรตามความเหมาะสม

Event sheet


  • สร้างตัวแปร คลิกขวา

   • เลือก Add global variable

   • ตั้งชื่อตัวแปร Live

   • Type = Number

   • Initial value = 3 (ให้ player มี 3 ชีวิต)

   • Descriptipn คำอธิบายเพิ่มเติม

  • Add event

   • monster --> next

   • On collision with another object --> next

   • เลือกให้ชน player --> OK

 • Add action

  • System --> next

  • Subtract from --> next (ลบออกจากตัวแปร)

  • เลือกตัวแปร Live และ value = 1 (ลบออกจากตัวแปร Live ครั้งละ 1)

 • Add action

  • txLive --> next

  • Set text --> next (สั่งให้แสดงค่าจาก)

  • เลือกตัวแปร Live (สั่งให้แสดงค่าจากตัวแปร Live)

  • Done

* เพิ่ม behaviors : Flash ให้ player ด้วย *

 • เราจะกำหนดให้ เมื่อ monster ชน player ให้ player กระพริบแล้วไปที่จุดเริ่มต้น

 • Position คือ ตำแหน่งของ player ต้องใช้ค่านี้ไปใส่ในคำสั่ง

 • Add action

  • player --> next

  • Flash --> next (ให้กระพริบ)

  • ใช้ค่าเดิม --> Done

 • Add action

  • player --> next

  • Set Position --> next (ตำแหน่งของ player)

  • ใส่ค่า position ที่ player อยู่ในครั้งแรกลงไป

 • Good job!!