หน่วยที่ 7 : ลดชีวิต

หน่วยที่ 7 : ลดชีวิต

การลดชีวิตเมื่อถูก monster ชน player กลับไปจุดเริ่มต้น

 • สร้างตัวแปรเก็บค่าชีวิต (ในที่นี้จะตั้งชื่อว่า ตัวแปร Live) โดยให้เริ่มต้นที่ 3 หรือ 5 ชีวิต ตามที่ออกแบบเกมไว้
 • สร้าง text เพื่อให้ค่าจากตัวแปร Live แสดงผลออกมาที่ txLive
 • เมื่อ monster ชนหรือยิง player
  • จะลดค่าชีวิตจากตัวแปร Live ครั้งละ 1
  • จะแสดงผลที่ txLive
  • monster จะถูกทำลายไป (Destroy)
  • player กระพริบ (flash-ต้องเพิ่ม behaviors ของ player ด้วยนะคะ)
  • player กลับไปที่จุดเริ่มต้นที่วางเอาไว้ (set position)
 • ให้เพิ่ม TEXT ขึ้นมาเพื่อให้แสดงผลจากตัวแปร Live
 • ไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้ค่ะ ใช้วิธี Clone
 • คลิกขวาที่ต้นฉบับที่เราต้องการโคลน เลือก Clone object type
 • คลิกซ้าย เพื่อวาง object ในตำแหน่งที่เราต้องการ
 • เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น txLive
 • ในช่อง text ให้ใส่ค่าชีวิตที่เราให้ player ในตัวอย่างจะให้ 3 ชีวิต
 • ปรับสีของอักษรให้แตกต่างจากคะแนน
 • จัดวางอักษรตามความเหมาะสม

Event sheet


  • สร้างตัวแปร คลิกขวา
   • เลือก Add global variable
   • ตั้งชื่อตัวแปร Live
   • Type = Number
   • Initial value = 3 (ให้ player มี 3 ชีวิต)
   • Descriptipn คำอธิบายเพิ่มเติม
  • Add event
   • monster --> next
   • On collision with another object --> next
   • เลือกให้ชน player --> OK
 • Add action
  • System --> next
  • Subtract from --> next (ลบออกจากตัวแปร)
  • เลือกตัวแปร Live และ value = 1 (ลบออกจากตัวแปร Live ครั้งละ 1)
 • Add action
  • txLive --> next
  • Set text --> next (สั่งให้แสดงค่าจาก)
  • เลือกตัวแปร Live (สั่งให้แสดงค่าจากตัวแปร Live)
  • Done

* เพิ่ม behaviors : Flash ให้ player ด้วย *

 • เราจะกำหนดให้ เมื่อ monster ชน player ให้ player กระพริบแล้วไปที่จุดเริ่มต้น
 • Position คือ ตำแหน่งของ player ต้องใช้ค่านี้ไปใส่ในคำสั่ง
 • Add action
  • player --> next
  • Flash --> next (ให้กระพริบ)
  • ใช้ค่าเดิม --> Done
 • Add action
  • player --> next
  • Set Position --> next (ตำแหน่งของ player)
  • ใส่ค่า position ที่ player อยู่ในครั้งแรกลงไป
 • Good job!!