หน่วยที่ 6 : เก็บคะแนน

หน่วยที่ 6 : เก็บคะแนน

เมื่อยิงหรือเก็บวัตถุแล้ว ได้คะแนนเพิ่ม เราต้องทำ ดังนี้

 • สร้าง text เพื่อแสดงคะแนน
 • สร้างตัวแปรเพื่อเก็บคะแนน (variable)
 • เขียนคำสั่งเพื่อสั่ง 2 ข้อข้างบน
 • Layout
  • Add text ตั้งชื่อ txScore
  • ปรับขนาด สี ตามต้องการ
 • Event sheet
  • สร้างตัวแปรเพื่อเก็บคะแนน
  • คลิกขวา เลือก Add global variable
   • ตั้งชื่อ Score
   • Type = Number (ชนิด)
   • Initial value = 0 (ค่าเริ่มต้น)
   • Description = คำอธิบายเพิ่มเติม
 • เขียนคำสั่งควบคุมต่อจากการชนของวัตถุ (On collision with another object)
 • Add action
  • System --> next
  • Add to --> next (+ ใช้ Add to | - ใช้ subtract from)
  • Variable เลือก Score (ชื่อตัวแปร)
  • Value เลือก 1 (ได้คะแนนครั้งละกี่คะแนน ถ้าครั้งละ 10 ก็ใส่ 10)
 • Add action
  • txScore --> next
  • พิมพ์ตัว S จะเห็นว่ามี ตัวแปรชื่อ Score อยู่
  • เลือก ตัวแปร Score (ลูกโลกสีเขียว)
  • Done
 • ทดสอบดูจะเห็นว่า เมื่อกระสุนยิงโดน monster จะมีคะแนนเพิ่ม 1 คะแนน monster จะหายไป