หน่วยที่ 6 : เก็บคะแนน

หน่วยที่ 6 : เก็บคะแนน

เมื่อยิงหรือเก็บวัตถุแล้ว ได้คะแนนเพิ่ม เราต้องทำ ดังนี้

 • สร้าง text เพื่อแสดงคะแนน

 • สร้างตัวแปรเพื่อเก็บคะแนน (variable)

 • เขียนคำสั่งเพื่อสั่ง 2 ข้อข้างบน

 • Layout

  • Add text ตั้งชื่อ txScore

  • ปรับขนาด สี ตามต้องการ

 • Event sheet

  • สร้างตัวแปรเพื่อเก็บคะแนน

  • คลิกขวา เลือก Add global variable

   • ตั้งชื่อ Score

   • Type = Number (ชนิด)

   • Initial value = 0 (ค่าเริ่มต้น)

   • Description = คำอธิบายเพิ่มเติม

 • เขียนคำสั่งควบคุมต่อจากการชนของวัตถุ (On collision with another object)

 • Add action

  • System --> next

  • Add to --> next (+ ใช้ Add to | - ใช้ subtract from)

  • Variable เลือก Score (ชื่อตัวแปร)

  • Value เลือก 1 (ได้คะแนนครั้งละกี่คะแนน ถ้าครั้งละ 10 ก็ใส่ 10)

 • Add action

  • txScore --> next

  • พิมพ์ตัว S จะเห็นว่ามี ตัวแปรชื่อ Score อยู่

  • เลือก ตัวแปร Score (ลูกโลกสีเขียว)

  • Done

 • ทดสอบดูจะเห็นว่า เมื่อกระสุนยิงโดน monster จะมีคะแนนเพิ่ม 1 คะแนน monster จะหายไป