หน่วยที่ 3 : Behaviors พฤติกรรมของ object

หน่วยที่ 3 : Behaviors พฤติกรรมของ object

Behaviors คือ พฤติกรรมของ object ต่างๆ ใน construct2 แต่ละตัวอย่างมี 1 พฤติกรรมหรือมากกว่าก็ตามที่เราออกแบบเอาไว้

Behaviors ของ player

 • คลิกที่ตัว player

 • เลือก Behaviors จะปรากฏหน้าต่าง

 • เลือกประเภทของ Behaviors ตามภาพ

  • เลือกประเภท Platform

  • เลือก Bound to Layout เพื่อไม่ให้ตัว player ออกนอกหน้าจอ (จะเลือกหรือไม่ ก็แล้วแต่เกม)

  • เลือก ScrollTo เพื่อให้กล้องจับที่ตัว player ตลอดเวลา การเลือกแบบนี้ทำให้ภาพฉากเคลื่อนไหวได้ และมีความรู้สึกว่าเราได้กระโดดไปพร้อมกับ player ***

 • ปิดหน้าต่าง Behaviors

Behaviors ของ solid (พื้น)

 • เลือก solid เพื่อให้พื้นแข็ง ตัว player สามารถเหยียบและเดินได้

 • ปิดหน้าต่าง Behaviors

พื้นและก้อนอิฐ เลือกเป็น Solid เพราะทำให้กลายเป็นของแข็ง สามารถเดินหรือเหยียบได้

  • คลิกเลือกที่ภาพพื้น (ในกรณีที่ต้องการใช้ภาพฉากหลังเป็นพื้นของเกม)

  • เลือก Opacity ปรับให้เป็นภาพใส

  • เลือก Invisible เพื่อไม่ให้แสดงเวลา Run game

 • คลิกเลือกที่ภาพพื้นหรือก้อนอิฐ

 • เลือก behaviors

 • คลิกเครื่องหมาย +

 • เลือก behaviors ตามที่เราออกแบบไว้ เช่น

  • พื้น อิฐ ที่ต้องการให้เดินหรือเหยียบได้ เลือก Solid

  • อิฐ หรือ object อื่นๆ ต้องการให้เคลื่อนที่ไปมา เลือก Sine เป็นต้น

 • คลิกเลือกที่ภาพพื้นหรือก้อนอิฐ

 • เลือก behaviors

 • คลิกเครื่องหมาย +

 • เลือก behaviors ตามที่เราออกแบบไว้ เช่น

  • พื้น อิฐ ที่ต้องการให้เดินหรือเหยียบได้ เลือก Solid

  • อิฐ หรือ object อื่นๆ ต้องการให้เคลื่อนที่ไปมา เลือก Sine เป็นต้น

Player เลือกได้หลายแบบตามที่เราออกแบบเกม เช่น

  • platform สำหรับเกมแพลตฟอร์ม เดิน ยืน กระโดด

  • 8 Direction เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

  • Drag & Drop ลากแล้ววาง

ทำได้โดย

  • คลิกเลือกที่ Player

  • เลือก behaviors

  • คลิกเครื่องหมาย +

  • เลือก behaviors ตามที่เราออกแบบไว้ เช่น

   • Platform สำหรับเกมแพลตฟอร์ม เดิน ยืน กระโดด

    • Max speed กำหนดความเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่

    • Acceleration กำหนดอัตราเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวนอน

    • Deceleration กำหนดอัตราการถ่วงความเร่งเมื่อมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางเดิม

    • Jump strength กำหนดความเร็วเริ่มต้นของการกระโดดเมื่อกดลูกศรขึ้น

    • Gravity กำหนดค่าแรงโน้มถ่วง

    • Max fall speed กำหนดความเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่ลง

    • Double jump กำหนดให้เป็น enable จะทำให้ตัวละครสามารถกระโดดกลางอากาศได้

    • Jump sustain กำหนดเวลาเป็นมิลลิวินาทีในการกระโดด ก่อนที่จะใช้ค่าแรงโน้มถ่วงมาจัดการกับตัวละคร

    • Default controls

     • กำหนดค่าเป็น yes จะใช้การควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยลูกศรซ้าย ขวา และขึ้นด้านบน ใช้กับ Player 1

     • กำหนดเป็น No จะต้องใช้การกำหนดค่าของการเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง ใช้กับ Player 2

    • Initial state ถ้ากำหนดเป็น enable จะใช้ behavior นี้เป็นสถานะเริ่มต้นของตัวละคร เมื่อเริ่มเล่นเกม

   • Flash ให้กระพริบ

   • Fade ให้จางหายไป (เลือก No เพื่อให้แสดงเวลาถูกกระทำเท่านั้น)

   • Bound to layout ไมให้ออกนอกกรอบของเกม

   • Destroy outside layout ออกนอกกรอบเกม player จะถูกทำลาย เป็นต้น

Monster เลือกได้หลายแบบตามที่เราออกแบบเกม เช่น

  • Bullet เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามทิศทางที่เราเลือก บน-ล่าง ซ้าย-ขวา

  • Sine เคลื่อนที่ตามลักษะที่เลือก เช่น เดินกลับไปกลับไปมา

  • Flash ให้กระพริบ

  • Fade ให้จางหายไป (เลือก No เพื่อให้แสดงเวลาถูกกระทำเท่านั้น)

ทำได้โดย

  • คลิกเลือกที่ Player

  • เลือก behaviors

  • คลิกเครื่องหมาย +

  • เลือก behaviors ตามที่เราออกแบบไว้ เช่น

   • Bullet เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามทิศทางที่เราเลือก บน-ล่าง ซ้าย-ขวา

   • Flash ให้กระพริบ

   • Fade ให้จางหายไป (เลือก No เพื่อให้แสดงเวลาถูกกระทำเท่านั้น)

   • Sine เคลื่อนที่ตามลักษะที่เลือก เช่น เดินกลับไปกลับไปมา