หน่วยที่ 3 : Behaviors พฤติกรรมของ object

หน่วยที่ 3 : Behaviors พฤติกรรมของ object

Behaviors คือ พฤติกรรมของ object ต่างๆ ใน construct2 แต่ละตัวอย่างมี 1 พฤติกรรมหรือมากกว่าก็ตามที่เราออกแบบเอาไว้

Behaviors ของ player

 • คลิกที่ตัว player
 • เลือก Behaviors จะปรากฏหน้าต่าง
 • เลือกประเภทของ Behaviors ตามภาพ
  • เลือกประเภท Platform
  • เลือก Bound to Layout เพื่อไม่ให้ตัว player ออกนอกหน้าจอ (จะเลือกหรือไม่ ก็แล้วแต่เกม)
  • เลือก ScrollTo เพื่อให้กล้องจับที่ตัว player ตลอดเวลา การเลือกแบบนี้ทำให้ภาพฉากเคลื่อนไหวได้ และมีความรู้สึกว่าเราได้กระโดดไปพร้อมกับ player ***
 • ปิดหน้าต่าง Behaviors

Behaviors ของ solid (พื้น)

 • เลือก solid เพื่อให้พื้นแข็ง ตัว player สามารถเหยียบและเดินได้
 • ปิดหน้าต่าง Behaviors

พื้นและก้อนอิฐ เลือกเป็น Solid เพราะทำให้กลายเป็นของแข็ง สามารถเดินหรือเหยียบได้

  • คลิกเลือกที่ภาพพื้น (ในกรณีที่ต้องการใช้ภาพฉากหลังเป็นพื้นของเกม)
  • เลือก Opacity ปรับให้เป็นภาพใส
  • เลือก Invisible เพื่อไม่ให้แสดงเวลา Run game
 • คลิกเลือกที่ภาพพื้นหรือก้อนอิฐ
 • เลือก behaviors
 • คลิกเครื่องหมาย +
 • เลือก behaviors ตามที่เราออกแบบไว้ เช่น
  • พื้น อิฐ ที่ต้องการให้เดินหรือเหยียบได้ เลือก Solid
  • อิฐ หรือ object อื่นๆ ต้องการให้เคลื่อนที่ไปมา เลือก Sine เป็นต้น
 • คลิกเลือกที่ภาพพื้นหรือก้อนอิฐ
 • เลือก behaviors
 • คลิกเครื่องหมาย +
 • เลือก behaviors ตามที่เราออกแบบไว้ เช่น
  • พื้น อิฐ ที่ต้องการให้เดินหรือเหยียบได้ เลือก Solid
  • อิฐ หรือ object อื่นๆ ต้องการให้เคลื่อนที่ไปมา เลือก Sine เป็นต้น

Player เลือกได้หลายแบบตามที่เราออกแบบเกม เช่น

  • platform สำหรับเกมแพลตฟอร์ม เดิน ยืน กระโดด
  • 8 Direction เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
  • Drag & Drop ลากแล้ววาง

ทำได้โดย

  • คลิกเลือกที่ Player
  • เลือก behaviors
  • คลิกเครื่องหมาย +
  • เลือก behaviors ตามที่เราออกแบบไว้ เช่น
   • Platform สำหรับเกมแพลตฟอร์ม เดิน ยืน กระโดด
    • Max speed กำหนดความเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่
    • Acceleration กำหนดอัตราเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวนอน
    • Deceleration กำหนดอัตราการถ่วงความเร่งเมื่อมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางเดิม
    • Jump strength กำหนดความเร็วเริ่มต้นของการกระโดดเมื่อกดลูกศรขึ้น
    • Gravity กำหนดค่าแรงโน้มถ่วง
    • Max fall speed กำหนดความเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่ลง
    • Double jump กำหนดให้เป็น enable จะทำให้ตัวละครสามารถกระโดดกลางอากาศได้
    • Jump sustain กำหนดเวลาเป็นมิลลิวินาทีในการกระโดด ก่อนที่จะใช้ค่าแรงโน้มถ่วงมาจัดการกับตัวละคร
    • Default controls
     • กำหนดค่าเป็น yes จะใช้การควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยลูกศรซ้าย ขวา และขึ้นด้านบน ใช้กับ Player 1
     • กำหนดเป็น No จะต้องใช้การกำหนดค่าของการเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง ใช้กับ Player 2
    • Initial state ถ้ากำหนดเป็น enable จะใช้ behavior นี้เป็นสถานะเริ่มต้นของตัวละคร เมื่อเริ่มเล่นเกม
   • Flash ให้กระพริบ
   • Fade ให้จางหายไป (เลือก No เพื่อให้แสดงเวลาถูกกระทำเท่านั้น)
   • Bound to layout ไมให้ออกนอกกรอบของเกม
   • Destroy outside layout ออกนอกกรอบเกม player จะถูกทำลาย เป็นต้น

Monster เลือกได้หลายแบบตามที่เราออกแบบเกม เช่น

  • Bullet เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามทิศทางที่เราเลือก บน-ล่าง ซ้าย-ขวา
  • Sine เคลื่อนที่ตามลักษะที่เลือก เช่น เดินกลับไปกลับไปมา
  • Flash ให้กระพริบ
  • Fade ให้จางหายไป (เลือก No เพื่อให้แสดงเวลาถูกกระทำเท่านั้น)

ทำได้โดย

  • คลิกเลือกที่ Player
  • เลือก behaviors
  • คลิกเครื่องหมาย +
  • เลือก behaviors ตามที่เราออกแบบไว้ เช่น
   • Bullet เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามทิศทางที่เราเลือก บน-ล่าง ซ้าย-ขวา
   • Flash ให้กระพริบ
   • Fade ให้จางหายไป (เลือก No เพื่อให้แสดงเวลาถูกกระทำเท่านั้น)
   • Sine เคลื่อนที่ตามลักษะที่เลือก เช่น เดินกลับไปกลับไปมา