หน่วยที่ 17 : ส่วนประกอบของเกม

เกมที่ส่งครู

ต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

   1. หน้าปก
   2. กรอกชื่อผู้เล่น
   3. วิธีเล่นเกม
     • อธิบายกติกา การคิดคะแนน
     • วิธีการเล่นเกม ปุ่มต่างๆ
   4. ตัวเกม
     • เมื่อ Game over แล้ว ให้คลิกปุ่มแล้วไปที่หน้าปกเกม