หน่วยที่ 16 : Export game

การส่งออกเกม

   • ขั้นตอนนี้จะทำที่เครื่องใดก็ได้

เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ให้บันทึกอีกครั้ง

  • เมนู File
  • เลือก Export project
 • เลือก HTML5 Website
 • กด Next
 • เลือก ... (จุด 3 จุด) เพื่อเลือกที่เก็บไฟล์
 • เลือก Make new folder
 • ตั้งชื่อใหม่ โดย
  • ขึ้นต้นด้วย 61 (ปีการศึกษา)
  • 501 (ชื่อห้องของตนเอง)
  • ชื่อเกม (ภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด)
  • เช่น ม.4/3 ก็ใช้ว่า 61403xxxxxx เป็นต้น
 • กด OK
 • ใช้ค่าตามภาพ
 • กด Export
 • โปรแกรมจะทำการ Export File ออกมา
 • เมื่อเสร็จเรียบร้อย
 • เลือก Open destination folder
 • เพื่อดูไฟล์ที่ export ออกมา

หากออกมาจากโฟลเดอร์ จะเห็นว่า ชื่อโฟลเดอร์คือชื่อที่เราตั้งขึ้นไว้ก่อนหน้านี้

การเตรียมไฟล์เพื่อส่งงาน

   • ให้อัดเป็น .zip หรือ .rar เพื่อเตรียมไฟล์ส่ง
   • ให้ทำเพียงอย่างเดียว
   • จะได้ไฟล์เดียว
   • ส่งงานไฟล์เดียวค่ะ
   • ขั้นตอนนี้จะทำที่เครื่องใดก็ได้
 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์เกม
 • เลือก Add to "61XXXxxxxxxx.rar"

หรือ

 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์เกม
 • เลือก WinZip
 • เลือก Add to 61XXXxxxxxxx.zip

เพียงเท่านี้

นักเรียนก็จะได้ไฟล์งานสำหรับส่งงานแล้วค่ะ

(ปล. เวลาเตรียมไฟล์....ให้เลือกทำเพียงอย่างเดียว)


--------------------------------


ส่งงาน

"หน่วยที่ 18"

*ส่งงานจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้*