หน่วยที่ 12 : ลูกเล่นต่างๆ ในเกม

หน่วยที่ 11 : ลูกเล่นต่างๆ ในเกม

คำสั่งไหน..ใช้บ่อย

   • Add global variable - สร้างตัวแปร
     • Score - คะแนน
     • Live - ชีวิต
     • numTime - เวลาในการเล่นเกม
   • System --> Add to - เพิ่มค่า
   • System --> Subtract from - ลดค่า
   • System --> Set value - ใส่ค่าเฉพาะ เช่น 0 หรือ 1
   • System --> Every tick - ทุกเวลาหรือตลอดเกม
   • System --> Every X secound - ทุกๆ กี่วินาที
   • System --> Create object - ให้ระบบสร้างวัตถุ
   • System --> Set time scale to ---> 0=หยุด 1=เล่น
   • System --> Restart layout - เริ่มใหม่
   • System --> Reset global variable - ให้ระบบล้างค่าตัวแปรที่เก็บไว้จากการเล่นเกม ใช้ตอนเริ่มเกมใหม่
   • On collision with another object - ชนกับวัตถุอื่น
   • Spawn another object - ให้ object อื่นโผล่ออกมาจาก object (Spawn แปลว่า การวางไข่) เช่น ยิงปืน ให้ปืน spawn ลูกกระสุน
   • Set mirered - not mirered - กลับด้านเหมือนเงาสะท้อนในกระจก
   • Destroy - ถูกทำลาย
   • Keyboard --> On key press - กดคีย์บอร์ดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
   • txText --> Set text - สั่งให้ txText แสดงค่าจาก.... เช่น แสดงค่าจะตัวแปร
   • Set position - กำหนดตำแหน่งให้ object แสดง
   • Set scale - กำหนดขนาด


หนังสือเรียนรายวิชาการสร้างเกม (E-Book)

โจทย์เกมสร้างสรรค์

   • ม.4 – ม.6 ระดับชาติ ครั้งที่ 66 : ทำดีเพื่อพ่อ
   • ม.4 – ม.6 ระดับชาติ ครั้งที่ 65 : ท่องเที่ยวไทย 4 ภาค , CHECK – IN THAILAND
   • ม.1 – ม.6 ระดับ สพม.28 ครั้งที่ 67 : เศรษฐกิจพอเพียง

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ

องค์ประกอบของเกมส์ที่ใช้ในการแข่งขัน

   • ชื่อเกม,Intro,title
   • รับชื่อ,เข้าเกมส์
   • คำอธิบายวิธีการเล่น
   • เริ่มเล่นเกมส์
     • แสดงคะแนน
     • แสดง Live ชีวิตของ player
     • มีเวลาในการเล่น
     • ชื่อ player1 และ player2
   • สรุปผลคะแนน
   • แสดงอันดับ ๑๐ อันดับแรก