หน่วยที่ 10 : เสียงในเกม

หน่วยที่ 9 : เสียงในเกม

เราสามารถเพิ่มเสียงให้เหตุการณ์ต่างๆ ในเกมได้ เช่น

  • เสียงเก็บ item

  • เสียงเก็บ bonus

  • เสียงถูก monster ชน

  • เสียงเพลงบรรเลงตลอดการเล่นเกม

จัดการ Layout

 • เลือกหน้าต่าง project จากฝั่งขวามือของโปรแกรม

 • เลือกโฟลเดอร์ Sounds

 • คลิกขวา

  • Import sounds

  • เลือกไฟล์เสียงเข้ามา --> Open

  • คลิกปุ่ม Import

  • คลิกปุ่ม OK

 • Insert New Object --> Audio

จัดการ Event sheet

 • ไปที่กลุ่มของ Score/Live/Time

 • เพิ่มเสียงในเหตุการณ์ที่

  • player ชน item (1)

   • Add action

    • Audio --> play

    • เลือกเพลง pickup coin

    • เลือก not looping เพื่อให้เล่นครั้งเดียว

  • player ชน bonus (2)

   • Add action

    • Audio --> play

    • เลือกเพลง correct

    • เลือก not looping เพื่อให้เล่นครั้งเดียว

  • monster ชน player (3)

   • Add action

    • Audio --> play

    • เลือกเพลง lose

    • เลือก not looping เพื่อให้เล่นครั้งเดียว

  • เพลงตลอดการเล่นเกม (4)

   • Add action

    • Audio --> play

    • เลือกเพลง bg-loop

    • เลือก looping เพื่อให้เล่นตลอดการเล่นเกม


 • หยุดทุกเสียง เมื่อ

  • ชีวิตหมด (5)

   • Add action

    • Audio --> Stop All

  • เวลาหมด (6)

   • Add action

    • Audio --> Stop All