ผลิตสื่อวิดีทัศน์

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ว30214

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วางแผน ระบบการทำงาน องค์ประกอบของสื่อวิดีทัศน์ การผลิตและการเผยแพร่ผลงานสื่อวิดีทัศน์

นักเรียนทราบขั้นตอนการวางแผน องค์ประกอบของสื่อวิดีทัศน์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ด้านงานการผลิตสื่อวิดีทัศน์ สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อผลิตงานสื่อวิดีทัศน์ ผลิตงานสื่อวิดีทัศน์ได้ตรงตามจุดประสงค์ของงาน เผยแพร่ผลงานสื่อวิดีทัศน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม มีมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วมในการศึกษาและการทำงานจะต้องได้รับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการปลูกฝังนิสัยรักการทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง


คะแนนและการตัดสินผลการเรียน | การตัดสินผลการเรียน (คะแนนรวมทั้งภาคเรียน เต็ม 100 คะแนน)

  • ระหว่างภาค 70 คะแนน (ชิ้นงาน/สมุด)
   • สมุด - 3 คะแนน
   • งานชิ้นที่ 1 - 8 คะแนน
   • งานชิ้นที่ 2 - 12 คะแนน
   • งานชิ้นที่ 3 - 20 คะแนน
   • งานชิ้นที่ 4 - 27 คะแนน
  • กลางภาค 10 คะแนน
   • ปรนัย 7 คะแนน
   • อัตนัย 3 คะแนน
  • ปลายภาค 20 คะแนน
   • ปรนัย 14 คะแนน
   • อัตนัย 6 คะแนน
  • 80-100 คะแนน ผลการเรียน 4
  • 75-79 คะแนน ผลการเรียน 3.5
  • 70-74 คะแนน ผลการเรียน 3
  • 65-69 คะแนน ผลการเรียน 2.5
  • 60-64 คะแนน ผลการเรียน 2
  • 55-59 คะแนน ผลการเรียน 1.5
  • 50-54 คะแนน ผลการเรียน 1
  • 0-49 คะแนน ผลการเรียน 0
  • ส่งงานไม่ถึง 70% ของชิ้นงานทั้งหมด/ไม่เข้าสอบปลายภาคเรียนโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ผลการเรียน ร
  • มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ผลการเรียน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ)

เช็คเวลาเรียน / เช็คงาน

กำหนดส่งงาน ปีการศึกษา 2562 | Channel รุ่นพี่

งานเอกสาร

  • แบ่งกลุ่ม เลือกเรื่องที่จะทำ (ไม่เกิน 30 ธันวาคม 2562)
  • Storyboard โฆษณา (ไม่เกิน 30 ธันวาคม 2562)
  • Storyboard มิวสิควิดีโอ (ไม่เกิน 30 ธันวาคม 2562)
  • Storyboard หนังสั้น/สารคดี (ไม่เกิน 30 ธันวาคม 2562)

ไฟล์งาน

  • upload ขึ้น channel ไม่เกินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

การตั้งชื่อ Channel ห้อง

  • ขึ้นต้นด้วย 62 (ปีการศึกษา)
  • ตามด้วย 501-502-503 (ชื่อห้อง)
  • ตามด้วย _
  • ตามด้วย computer
  • จะได้ชื่อ Channel ดังนี้
    • M.501 computer (ตั้งชื่อตามเงื่อนไขไม่ได้)
    • 62.502 computer (ตั้งชื่อตามเงื่อนไขไม่ได้)
    • computer62 503 (ตั้งชื่อตามเงื่อนไขไม่ได้)


ใบงาน

งานชิ้นที่ 1 : แนะนำตนเอง (งานเดี่ยว)

คำชี้แจง

  • จัดทำวิดีทัศน์แนะนำตนเองในแบบที่แสดงความเป็นตัวตนของเรา ความยาว 30-40 วินาที
  • ออกแบบ ถ่ายทำ ตัดต่อ สร้างสรรค์ ตามแบบฉบับของเรา
  • อัพโหลดไฟล์ที่ Channel ของห้อง

งานชิ้นที่ 2 : โฆษณาสินค้า (งานกลุ่ม)

คำชี้แจง

  • แต่ละห้อง แบ่งกลุ่มตามข้อตกลง
  • ส่งรายชื่อกลุ่มที่นี่
  • จัดทำโฆษณาสินค้า ความยาว 15-30 วินาที
  • ต้องแสดงทุกคน
  • ออกแบบ ถ่ายทำ ตัดต่อ สร้างสรรค์ ตามแบบฉบับของเรา
  • อัพโหลดไฟล์ที่ Channel ของห้อง

งานชิ้นที่ 3 : Music video (งานกลุ่ม)

คำชี้แจง

  • แต่ละห้อง แบ่งกลุ่มตามข้อตกลง
  • ส่งรายชื่อกลุ่มที่นี่
  • จัดทำ Music video 1 เพลง ควรประกอบด้วย
   • ศิลปินร้องเพลง (ลิปซิงค์)
   • ศิลปินกลุ่ม เต้น
   • เนื้อเรื่อง
   • ต้องแสดงทุกคน
  • ออกแบบ ถ่ายทำ ตัดต่อ สร้างสรรค์ ตามแบบฉบับของเรา
  • อัพโหลดไฟล์ที่ Channel ของห้อง

งานชิ้นที่ 4 : หนังสั้น/สารคดี (งานกลุ่ม)

คำชี้แจง

  • แต่ละห้อง แบ่งกลุ่มตามข้อตกลง
  • ส่งรายชื่อกลุ่มที่นี่
  • จัดทำหนังสั้น 1 เรื่อง
   • ต้องแสดงทุกคน
  • ออกแบบ ถ่ายทำ ตัดต่อ สร้างสรรค์ ตามแบบฉบับของเรา
  • อัพโหลดไฟล์ที่ Channel ของห้อง

KineMaster - Video Editor

แอพลิเคชั่นสำหรับติดต่อคลิปบนมือถือ ใช้ได้ทั้งระบบ andriond และ ios (ฟรี)

การใช้งานอย่างง่าย


ความรู้ประกอบบทเรียน

เทคนิคการถ่ายทำ **

ตัวอย่าง Storyboard

Channel เกี่ยวกับการทำวิดีโอ

เทคนิคอื่นๆ


อยากได้แบบนี้ ^^งานดีๆ อยากให้ชมกัน ^^

กว่าจะเป็น รีเจนซี่
ตัวอย่าง Storyboard "หนังสั้น..แตกต่างไม่แตกแยก"

หนังสั้น "แตกต่าง...ไม่แตกแยก"

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี .

เพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-6

Media Factory

   • นางสาวทิติยาภรณ์
   • ลัทธิรมย์ ม.5/3
   • นายชลิต นิ่มแสง ม.5/1
   • นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.5/3
   • นายวงศกร เชื้อนิล ม.5/4
   • นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.5/3

ครูที่ปรึกษา

   • นางสาวฎายิน ลีลา
   • นางสุพัตรา อินลี