ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

Computer & Technology

ปีการศึกษา 2557

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง 30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปีการศึกษา 2558

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง 30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปีการศึกษา 2559

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง 30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว ง 30245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2561

รายวิชา สร้างเกมสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6