ปีการศึกษา 2557

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปีการศึกษา 2558

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปีการศึกษา 2559

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ง30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว ง30245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2561

รายวิชา สร้างเกมสร้างสรรค์ ว30211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ว30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปีการศึกษา 2562

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ว30210 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ ง30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

    • M.501 computer (ตั้งชื่อตามเงื่อนไขไม่ได้)

    • 62.502 computer (ตั้งชื่อตามเงื่อนไขไม่ได้)

    • computer62 503 (ตั้งชื่อตามเงื่อนไขไม่ได้)