งานชิ้นที่ 3 ตัวอักษรหรรษา

งานชิ้นที่ 3 ตัวอักษรหรรษา

 • ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย photoshop เกี่ยวกับการตกแต่งตัวอักษรในแบบต่างๆ
 • เปิดไฟล์งานใหม่ File/new เลือกขนาดกระดาษ A4
 • สร้างและตกแต่งข้อความให้สวยงาม
 • ข้อความที่ใช้ตกแต่ง คือ "ชื่อจริง-ชื่อเล่นของนักเรียน" เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
 • ตกแต่งพื้นหลังของภาพให้สวยงาม
 • ในชิ้นงาน ใส่ชื่อ-ชั้น-เลขที่ ที่มุมล่างขวาของภาพด้วย
 • บันทึกไฟล์งานเป็น 2 ไฟล์
  • 62401_99_work3_XXX.psd (ไฟล์ต้นฉบับ...เก็บไว้ที่ตนเอง)
   • File / save as / ตั้งชื่อไฟล์
  • 62401_99_work3_XXX.jpg (ไฟล์สำหรับส่งงาน)
   • File / save for web / เลือกไฟล์ JPEG ตั้งชื่อไฟล์
  • การตั้งชื่อไฟล์
   • 62 หมายถึง ปีการศึกษา
   • 401 หมายถึง ห้อง 4/1
   • 99 หมายถึง เลขที่ 2 หลัก เช่น
     • เลขที่ 1 ให้ใช้ 01
     • เลขที่ 21 ให้ใช้ 21
   • work3 หมายถึง งานชิ้นที่ 3
   • XXX หมายถึง ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย

เช็คเวลาเรียน/ชิ้นงาน

Facebook group : Computer Graphic M4/2562

สืบค้น

   • สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งอักษร https://www.youtube.com/
   • ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือสวยๆ https://www.f0nt.com/