งานชิ้นที่ 2 รีทัชหน้าตนเอง

Facebook group : Computer Graphic M4/2562

งานชิ้นที่ 2 รีทัชหน้าตาตนเอง

ขั้นตอนการทำงาน

 • ถ่ายภาพตนเอง เฉพาะใบหน้า
 • ก็อปปี้ภาพเป็น 2 ภาพ แบ่งภาพเป็นซ้าย-ขวา เพื่อเปรียบเทียบภาพก่อน-หลังรีทัชภาพ
   • Image --> Canvas size เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ภาพ (Alt+Ctrl+C)
   • Layer --> Duplicate layer คัดลอกเลเยอร์ที่มีภาพของเรา (Ctrl+J)
 • ใช้เครื่องมือรีทัชหน้าตา
   • Spot Healing Brush Tool
   • Healing Brush Tool
   • Patch Tool
 • ใช้เครื่องมือแต่งหน้าสวยๆ หล่อๆ
   • Brush Tool
 • ใส่ข้อความบนภาพ
 • บันทึกไฟล์งานเป็น 2 ไฟล์
  • 62401_99_work2_XXX.psd (ไฟล์ต้นฉบับ...เก็บไว้ที่ตนเอง)
   • File / save as / ตั้งชื่อไฟล์
  • 62401_99_work2_XXX.jpg (ไฟล์สำหรับส่งงาน)
   • File / save for web / เลือกไฟล์ JPEG ตั้งชื่อไฟล์
  • การตั้งชื่อไฟล์
   • 62 หมายถึง ปีการศึกษา
   • 401 หมายถึง ห้อง 4/1
   • 99 หมายถึง เลขที่ 2 หลัก เช่น
     • เลขที่ 1 ให้ใช้ 01
     • เลขที่ 21 ให้ใช้ 21
   • work2 หมายถึง งานชิ้นที่ 2
   • XXX หมายถึง ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย

เครื่องมือที่ใช้

 • File / save as - การบันทึกงานสำหรับเก็บเป็นต้นฉบับ จะได้นามสกุล .psd
 • File / save for web - การบันทึกงานสำหรับส่งงาน จะได้นามสกุล .jpg
 • File / open หรือ CTRL+O - เปิดไฟล์งาน
 • Edit / Free Transform หรือ CTRL+T - เป็นการย่อ-ขยายรูปภาพ เมื่อใช้งานเสร็จกด enter จะเข้าสู่หน้าจอปกติ (ย่อแบบสัดส่วนคงเดิม กดปุ่ม SHIFT ขณะย่อ-ขยาย)
 • กดปุ่ม ALT+แล้วเลื่อนลูกกลิ้ง - เป็นการซูมเข้า-ออก หน้าจอ
 • กดปุ่ม [ (บ) - ย่อขนาดของหัวแปรงหรือย่อขนาดยางลบ
 • กดปุ่ม ] (ล) - เพิ่มขนาดของหัวแปรงหรือเพิ่มขนาดยางลบ

Layer เลเยอร์

 • คือ ลำดับชั้นของการทำงาน เปรียบเหมือนแผ่นใสที่สวางซ้อนทับกัน
 • เลเยอร์ที่อยู่ด้านบน จะบังเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง
 • หากต้องการทำงานเลเยอร์ไหน ให้คลิกที่เลเยอร์นั้นก่อน
 • กดรูป "กระดาษ" เพื่อเพิ่มเลเยอร์ใหม่
 • กดรูป "ถังขยะ" เพื่อลบเยอร์
 • กดรูป "กุญแจ" เพื่อล็อคเยอร์ เป็นการป้องกันการแก้ไขเลเยอร์นั้น
 • กดรูป "ดวงตา" เป็นการซ่อนเลเยอร์
 • ดับเบิ้ลคลิกเลเยอร์ที่มีกุญแจ คือ การปลดล็อกเลเยอร์
 • คลิกแล้วลากเลเยอร์ เป็นการสลับลำดับของเลเยอร์
 • CTRL+J คือ คำสั่งในการก็อปปี้เลเยอร์