คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4

รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ว30210

จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

( / ) สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วางแผน ระบบการทำงาน องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กราฟิก การผลิตและการเผยแพร่ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

นักเรียนทราบขั้นตอนการวางแผน องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กราฟิก ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ด้านงานกราฟิก สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อผลิตงานกราฟิก ผลิตงานกราฟิกได้ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้คุณสมบัติและข้อกำหนดในสื่องานสิ่งพิมพ์ และในสื่ออื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท หลักการและทฤษฎีการออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้สีและน้ำหนัก การใช้ตัวอักษร กระบวนการสร้างสรรค์แนวความคิด ให้กับงาน Graphic ให้ออกมาเหมาะสมกับลักษณะของงาน เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ โฆษณา บนเว็บไซด์ เป็นต้น รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างภาพ และตกแต่งภาพ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้ layer เลือกพื้นที่ Selection แบบต่างๆ ฝึกทักษะการเรียนรู้เบื้องต้นในการใช้เครื่องมือต่างๆ ด้วยตัดต่อและตกแต่งภาพอย่างง่ายการออกแบบโปรแกรมและวิธีการนำเสนอ งานตามวัตถุประสงค์ โปรแกรมการนำเสนอการออกแบบงานกราฟิก เผยแพร่ผลงานกราฟิกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม มีมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

ในการศึกษาและการทำงานจะต้องได้รับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการปลูกฝังนิสัยรักการทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเองคะแนนและการตัดสินผลการเรียน | การตัดสินผลการเรียน (คะแนนรวมทั้งภาคเรียน เต็ม 100 คะแนน)

 • ระหว่างภาค 70 คะแนน (ชิ้นงาน/สมุด)
  • สมุด - 3 คะแนน
  • งานชิ้นที่ 1 - 8 คะแนน
  • งานชิ้นที่ 2 - 12 คะแนน
  • งานชิ้นที่ 3 - 20 คะแนน
  • งานชิ้นที่ 4 - 27 คะแนน
 • กลางภาค 10 คะแนน
  • ปรนัย 7 คะแนน
  • อัตนัย 3 คะแนน
 • ปลายภาค 20 คะแนน
  • ปรนัย 14 คะแนน
  • อัตนัย 6 คะแนน
 • 80-100 คะแนน ผลการเรียน 4
 • 75-79 คะแนน ผลการเรียน 3.5
 • 70-74 คะแนน ผลการเรียน 3
 • 65-69 คะแนน ผลการเรียน 2.5
 • 60-64 คะแนน ผลการเรียน 2
 • 55-59 คะแนน ผลการเรียน 1.5
 • 50-54 คะแนน ผลการเรียน 1
 • 0-49 คะแนน ผลการเรียน 0
 • ส่งงานไม่ถึง 70% ของชิ้นงานทั้งหมด/ไม่เข้าสอบปลายภาคเรียนโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ผลการเรียน ร
 • มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ผลการเรียน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ)

เวลาเรียน / ชิ้นงาน

Facebook group : Computer Graphic M4/2562

ชิ้นงาน