คำอธิบายรายวิชา

คะแนนและการตัดสินผลการเรียน | การตัดสินผลการเรียน (คะแนนรวมทั้งภาคเรียน เต็ม 100 คะแนน)

แอพพลิเคชั่น/เว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอน

ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น : 501 Check cleaness ตรวจความสะอาดประจำวันของ ม.5/1

ตัวอย่างแอพพลิเคชั่น : Check-in Com1 ระบบลงชื่อเข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ 1

ลิงก์ข้อมูลให้ไปแสดงที่เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.swsk.ac.th

พัฒนาการของนักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563