การผลิตสื่อดิจิตัล ม.5

รายวิชา การผลิตสื่อดิจิตัล ว30212

จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ 1 หน่วยการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

( / ) สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คะแนนและการตัดสินผลการเรียน | การตัดสินผลการเรียน (คะแนนรวมทั้งภาคเรียน เต็ม 100 คะแนน)

 • ระหว่างภาค 70 คะแนน (ชิ้นงาน/สมุด)
  • สมุด - 3 คะแนน
  • งานชิ้นที่ 1 - 8 คะแนน
  • งานชิ้นที่ 2 - 12 คะแนน
  • งานชิ้นที่ 3 - 20 คะแนน
  • งานชิ้นที่ 4 - 27 คะแนน
 • กลางภาค 10 คะแนน
  • ปรนัย 7 คะแนน
  • อัตนัย 3 คะแนน
 • ปลายภาค 20 คะแนน
  • ปรนัย 14 คะแนน
  • อัตนัย 6 คะแนน
 • 80-100 คะแนน ผลการเรียน 4
 • 75-79 คะแนน ผลการเรียน 3.5
 • 70-74 คะแนน ผลการเรียน 3
 • 65-69 คะแนน ผลการเรียน 2.5
 • 60-64 คะแนน ผลการเรียน 2
 • 55-59 คะแนน ผลการเรียน 1.5
 • 50-54 คะแนน ผลการเรียน 1
 • 0-49 คะแนน ผลการเรียน 0
 • ส่งงานไม่ถึง 70% ของชิ้นงานทั้งหมด/ไม่เข้าสอบปลายภาคเรียนโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ผลการเรียน ร
 • มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ผลการเรียน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ)

เวลาเรียน / ชิ้นงาน

งานชิ้นที่ 1

   • ให้นักเรียนสืบค้นหัวข้อต่อไปนี้
     • ความหมายของ สื่อดิจิตัล พร้อมยกตัวอย่าง 5 อย่าง
     • AR (เอ อาร์) คืออะไร ชื่อเต็ม อธิบายให้เข้าใจด้วยคำพูดของตนเอง พร้อมยกตัวอย่าง 3 อย่าง
     • หากนักเรียนต้องผลิตสื่อดิจิตัล สิ่งประเภท หัวข้อใดที่นักเรียนจะผลิต เพราะเหตุใด อธิบายโดยละเอียด พร้อมวาดภาพประกอบ
     • บอกประโยชน์ของสื่อดิจิตัลที่เกี่ยวกับนักเรียน อย่างน้อย 8 ข้อ
   • บันทึกลงสมุดหรือกระดาษเปล่า
   • ส่งงานท้ายคาบ

งานชิ้นที่ 2

งานชิ้นที่ 3 ทดลองสร้างงาน AR

 • ให้นักเรียนทดลองสร้างงาน AR อย่างง่าย
 • งานคู่
 • ใช้โปรแกรม แอพพลิเคชั้น เว็บไซต์ อะไรก็ได้ตามถนัด
 • สร้างงงาน AR โดย
   • ส่องที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
   • ให้ปรากฏภาพ โลโก้โรงเรียน
 • ส่งงานในคาบ

งานชิ้นที่ 4 แข่งเกม AR

 • ให้นักเรียนแบ่งทีม 4 ทีม
 • จับสลากแข่งกัน 1 รอบ ภายในเวลาที่กำหนด
 • แต่ละทีมสร้างเกม AR ด้วยปริศนา 10 ข้อ (คล้ายเกมจับโปเกม่อน)
 • ปริศนาแต่ละข้อ มี 1 คำตอบ และแต่ละข้อต้องมีปริศนาบ่งบอกว่าข้อต่อไปอยู่ที่ไหน เช่น
   • ปริศนาข้อที่ 1 คำตอบคือ "อเมริกา"
   • ปริศนาบอกข้อที่ 2 คือ "หน้าห้องสีเหลือง" หมายความว่า ปริศนาข้อที่ 2 อยู่ที่ห้องที่มีสีเหลือง (คอม 1) เป็นต้น
 • นำอุปกรณ์ กระดาษ หรืออื่นๆ ไปติดไว้ตามที่ๆ เรากำหนด เพื่อรอให้อีกทีมมาเล่น
 • เมื่อถึงเวลาเล่นเกม แต่ละทีมค้นหาปริศนาของอีกทีม โดยใช้เวลาตามที่ตกลงกันไว้
 • ใช้โทรศัพท์มือถือและแอพลิเคชั่นในการเล่นเกม
 • เมื่อหมดเวลา นำปริศนาที่ได้มาส่ง เพื่อให้อีกทีมเฉลยคำตอบ
 • เฉลยปริศนา
 • สรุปคะแนน
 • อัลบั้มภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/CFwJBz8BsPFUw7KB8

งานชิ้นที่ 5 Animation

เช็คงาน : https://drive.google.com/

  • ให้นักเรียนจับคู่กันทำงาน
  • ให้นักเรียนสร้างงาน animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
  • ในภาพของชิ้นงาน ต้องใส่ชื่อ ชั้น เลขที่ ของทั้งสองคนลงในชิ้นงานด้วย

การบันทึกงาน

  • บันทึกชื่องานว่า 62501_99_work5_ชื่อเป็นภาษาไทย (99 หมายถึง เลขที่ 2 หลัก)
   • บันทึกงาน 2 รูปแบบ
    • แบบที่ 1 ใช้คำสั่ง File / save as ตั้งชื่อ
      • จะได้ไฟล์นามสกุล 62501_99_work5_ชื่อเป็นภาษาไทย.fla เป็นไฟล์ต้นฉบับ เก็บไว้ที่ตนเอง
    • แบบที่ 2 ใช้คำสั่ง File / publish setting เลือก .swf กด publish
      • จะได้ไฟล์นามสกุล 62501_99_work5_ชื่อเป็นภาษาไทย.swf นำไฟล์งานนี้ส่งครู

ชิ้นงานที่ต้องทำงานส่ง ให้เลือกทำ 1 หัวข้อ (ก่อนทำงาน ควรศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกทำงานก่อน)

  • การไหลเวียนของโลหิต : แสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลเวียนของโลหิต เช่น
    • วาดภาพใหม่ทั้งหมด
    • มีภาพร่างกาย
    • มีเส้นเลือด
    • มีลูกศรแสดงทิศทางไหลเวียนของโลหิตที่เคลื่อนที่ได้
  • หัวใจเต้น : แสดงให้เห็นว่าหัวใจเต้นอย่างไร เต้นเอง หรือเต้นเพราะมีเลือดไหลเวียนเข้าสู่หัวใจ
    • วาดภาพใหม่ทั้งหมด
    • วาดภาพหัวใจ
    • ทำให้หัวใจเต้นตามจังหวัดการเต้นของหัวใจมนุษย์จริงๆ
    • ภาพที่เคลื่อนไหวได้
  • เมล็ดพันธุ์งอกเงยเป็นต้นไม้ใหญ่
    • วาดภาพใหม่ทั้งหมด
    • แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเมล็ด
    • เมล็ดถูกฝังในพื้นดิน
    • รดน้ำหรือฝนตก
    • เมล็ดค่อยๆ เจริญเติบโต
    • จนกลายเป็นต้นไม่ใหญ่
  • วิวัฒนากรของมนุษย์
    • วาดภาพใหม่ทั้งหมด
    • จากเริ่มต้น สู่มนุษย์ในปัจจุบัน
    • ใช้วิธีการเปลี่ยนร่าง แปลงร่าง