คนเคยอ้วน

ค น เ ค ย อ้ ว น
และนี่คือ..คลิปที่ครูประทับใจมาก

ดูทีไร...น้ำตาแตกทุกที