Google Site สำหรับนักเรียน

Google Site สำหรับนักเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1

ผลจากการเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมการสร้าง Google Site ของคุณครู นายชลิต นิ่มแสง ม.6/1 ได้นำความรู้มาเผยแพร่ให้แก่เพื่อนๆ ในห้องเรียน ม.6/1 เพื่อเตรียม Site ไว้ทำ portfolio สำหรับนำเสนองานตนเองต่อไป

ผลงาน : https://sites.google.com/site/dayilees/home/websit-m-6

ชมภาพ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847755871981661.1073742054.110518225705433&type=3&uploaded=13