Bike for DAD

รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่าย Bike for DAD

ประเภท ทิวทัศน์รายทางเลิศ

ชื่อภาพ พสกนิกรรวมใจ

เข้ารับรางวัลจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณโรงแรมรอยัลพาเลส กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/dayinleela/

ผลการประกวด : http://rpst.or.th/bikefordad2015/public/index/prize/id/scenery


© Dayin Leela
Love.

ขอบคุณ Dron ของโรงเรียน

ขอบใจแมคที่เก็บภาพตอนแม่บิน ^^

ขอบใจฝนปุยที่ส่งดูแลการผลิตนะจ๊ะ