วิทยากรอบรม Zipgrade

วิทยากรอบรม Zipgrade

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการอบรมแอพพลิเคชั่นตรวจข้อสอบ ZipGrade ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการส่งคะแนนช้าและเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้แก่ครูผู้สอน โดยรับความความอนุเคราะห์จาก นางสาวฎายิน ลีลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม ได้รับความสนใจจากครูผู้สอนจากหลายกลุ่มสาระฯ เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2561

website : zipgrade.swsk.ac.th


รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Zipgrade รุ่น 1 จำนวน 8 ชั่วโมง

แบบลงทะเบียนการอบรมการใช้ Zipgrade ตรวจข้อสอบ (การตอบกลับ)

ภาพการอบรม