วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย "

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

12 กรกฎาคม 2562 ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีภาษาไทย"

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จำนวน 8 ชั่วโมง

แบบลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีภาษาไทย " (การตอบกลับ)

ภาพกิจกรรม