วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี"

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)

2-3 สิงหาคม 2562 จำนวน 16 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี" ศกว.2

แบบทดสอบก่อนการอบรม

แอพพลิเคชั่นประกอบการอบรม

อีเมลของ google mail

Gmail

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

Google Photo

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

Turbo Scan

แบบลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี " ศกว.2 (การตอบกลับ)

ภาพกิจกรรม