วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์"

จำนวน 8 ชั่วโมง วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องดอยตุง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายการที่ต้องมีใน Google Site ปีการศึกษา 2559-2562

รายชื่อและผลงานของผู้เข้ารับการอบรม

2562-บัญชีสื่อการเรียนรู้ครู สว.ศก.-เผยแพร่

ภาพกิจกรรม