วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จำนวน 8 ชั่วโมง

10 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี" กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ รร.สตรีสิริเกศ

รายชื่อและผลงานของผู้เข้ารับการอบรม

แบบลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ " (การตอบกลับ)

ภาพกิจกรรม