วิทยากรอบรม ICT (Google Ed.)

วิทยากรอบรม ICT (Google Ed.)

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 71 คน

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ สำหรับบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 71 คน

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) มาตั้งแต่ปี 2553 โดยเป็นโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 500 โรงเรียน ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โรงเรียนได้มีการดำเนินการตามแนวทางของการจัดดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐาน สากล และมีการปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน มาโดยตลอด

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ พร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นทักษะหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ เนื่องจาก ในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ ปฏิบัติงานได้หลากหลาย เพื่อให้ครูมีการนำทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีมาใช้กิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการเกี่ยวการเรียน การจัดการชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในโรงเรียน โดยอบรมด้วยเนื้อหาดังนี้

     • การสมัคร Gmail
     • การใช้งาน Google Drive
     • การใช้งาน Google Docs
     • การใช้งาน Google Sheet
     • การใช้งาน Google Slide
     • การใช้งาน Google Form
     • การสร้างและใช้งาน Google Site

คณะวิทยากร

  1. นางสาวฎายิน ลีลา
  2. นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์
  3. นางสาวฐิติพร มีเดช
  4. นางสาวกรประภา สระแแก้ว
  5. นางสาวดวงสมร กาบมาลี
  6. นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง
  7. นายสุรศักดิ์ บุญมางาม

เว็บไซต์ประกอบการอบรม : https://sites.google.com/site/swskteacher/

ผลงานเว็บไซต์ของผู้เข้ารบการอบรม : https://sites.google.com/site/swskteacher/home/baeb-sarwc-site-khunkhru

ภาพการอบรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.846295698794345.1073742053.110518225705433&type=3