แปลงภาพเป็นตัวอักษรด้วย Google Drive และ Google เอกสาร

 • เปิด Google Drive บนคอมพิวเตอร์

 • แปลงภาพมาเป็นตัวอักษร

   • จะไม่สามารถแปลงภาพจากเอกสารมาเป็นภาพได้

   • ไม่สามารถแปลงตารางมาได้ทั้งหมด จะได้เฉพาะข้อความเท่านั้น

   • การแปลงภาพจะทำให้รูปแบบการจัดวางผิดเพี้ยนไป

 • เพมื่อแปลงภาพมาเป็นข้อความด้วย google docs แล้ว ระบบจะบันทึกเป็นไฟล์ docs และเก็บไว้ที่เดียวกับไฟล์ pdf ให้โดยอัตโนมัติ