อบรม TEPE online

อบรม TEPE online

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (Teachers and Education Personnel Enhancement based on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จาก www.tepeonline.org