อบรม SWOT รุ่น 2

อบรม SWOT รุ่น 2

6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องดอยตุง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สภาพโรงเรียนด้วย SWOT Analysis รุ่นที่ 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องดอยตุง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี