การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมบูรณาการ SMT ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดศรีสะเกษ สถาบันส่งเสิรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกลอรี ศรีสะเกษ