อบรมวิพากย์โครงงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิพากย์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ จำนวน 16 ชั่วโมง