อบรมครูห้องเรียนพิเศษ สสวท.

อบรมครูห้องเรียนพิเศษ สสวท.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 17-19 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร