OBEC.QA

โรงเรียนรับการประเมิน OBECQA ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องดอยตุง

.
ถ่ายภาพ : ครูปิยะพงษ์ ป้องกัน

*คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพกิจกรรม*