ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนรับการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จากคณะกรรมการสหวิทยาเขตขุขันธ์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องดอยตุง

--------------------------

ถ่ายภาพ :

  • ครูฎายิน ลีลา

  • ครูจามจุรี ซำบุญมี

  • ครูสุรศักดิ์ บุญมางาม

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/H3rfoLiw0PsZRl0z2