การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สว.ศก.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562"

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยตุง จำนวน 16 ชั่วโมง

วิทยากร ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

2562-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา swsk.pdf